Eynsham Image ArchiveEynsham Village ShowMaps & WalksEynsham Heritage

foreground: Eynsham Garden Club herb stall

Mediaeval Setting

Mediaeval Setting (23 Jul 2005)

Eynsham Image ArchiveEynsham Village ShowMaps & WalksEynsham Heritage